תנאי שימוש

 

The Sticker Family

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של The Sticker Family, חברת בת בקבוצת "ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ" (להלן - “האתר"). האתר בבעלות ומופעל על-ידי The Sticker Family Pty Ltd ACN 137 451 239 (להלן - “אנו", “איננו", “שלנו", "עלינו" או "Sticker Family”).

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

גישתך לאתר מותנית בהסכמה ובמילוי אחר התנאים, ההודעות ופסקאות מיאון-האחריות הכלולים במסמך זה (הידוע באופן כולל כ"תנאי שימוש"). השימוש ו/או הגישה לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת.

 

שירותינו

איננו יכולים להיות אחראים לעיכוב או לשיבוש כלשהו בפעילות האתר. אנו נעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית למזער עיכובים ושיבושים. עם זאת, איננו יכולים להבטיח שהאתר יהיה זמין באופן קבוע ובכל עת.

אנו יכולים בכל עת ומבלי להודיע לך להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקים ממנו. עם זאת, איננו יכולים להיות אחראים לאובדן, הפסד או נזק או לשאת באחריות אחרת כלשהי שעלולה לנבוע מהפסקת פעילות האתר על ידינו.

 

פעילות אסורה

ביחס לאתר, אסור לך:
 

 • להשתמש באתר לפעילות כלשהי או לכתוב תכנים או לשדר דרך האתר מידע או חומרים כלשהם אשר מפרים חוקים או תקנות כלשהם, פוגעים בזכויות של צד שלישי, או מנוגדים לתקנים או קודים רלוונטיים כלשהם;

 • להשתמש באתר כדי לכתוב תכנים או לשדר חומרים כלשהם שיש בהם פגיעה, הכפשה, הטרדה, איום, סכנה, או הגבלה כלפי אדם כלשהו או שיש בהם כדי למנוע ממשתמש כלשהו להשתמש באתר או באינטרנט;

 • להשתמש באתר כדי לשלוח דואר זבל;

 • לחבל, לשבש או לשנות את האתר בדרך כלשהי;

 • לשדר לאתר או דרך האתר באופן מודע וירוסים או תכונות מגבילות אחרות; או

 • לנסות לעשות פעולה כלשהי מהפעולות לעיל או לאפשר או לסייע לאדם אחר לעשות פעולה כלשהי מהפעולות לעיל.
   

קניין רוחני

החומרים באתר, לרבות התוכנה, העיצוב, הטקסט, התמונות והאלמנטים הגרפיים הכלולים באתר, וכן הבחירה והתכנון העיצובי של האתר, נמצאים בבעלות או ברישיון של Sticker Family ומוגנים על-ידי חוקי אוסטרליה וחוקים בינלאומיים.

השימוש באתר לא מקנה לך רישיון או זכות שימוש בסמלי המסחר או הסמלילים המופיעים באתר - בין אם הם רשומים או לא – מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מבעלי הסימן המסחרי.

אנו בעלי זכויות היוצרים, שכוללות את כל המרכיבים העיצוביים והמילוליים המוצגים באתר. בביקורך באתר אתה רשאי ליצור עותק זמני של האתר באמצעות היכולות הרגילות של הדפדפן שלך בלבד.

אסור לך:

 • להעתיק או להשתמש בחומרים שבאתר למטרות מסחריות, לרבות מכירה;

 • לשנות בדרך כלשהי את החומרים באתר; או

 • לגרום לחומרים כלשהם מהאתר להיות ממוסגרים או משובצים באתר אחר.
   

בתמצית, אסור לך לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסגר באמצעות frames, להעלות לאתר של צד שלישי, לכתוב תכנים לשדר או להפיץ את התוכן של האתר בכל דרך שהיא אלא אם כן הדבר נעשה בהוראה מפורשת שלנו או הותר באופן מפורש על-ידינו בכתב.

אם תעשה פעולה כלשהי מהפעולות המנויות לעיל, אנו לא נהסס לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלנו נגדך.

 

קישורים לצד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים והפניות אחרים לאתרים המופעלים על ידי צד שלישי (להלן - “אתרים מקושרים"). איננו שולטים באתרים מקושרים ולפיכך איננו אחראים לתוכן של אתר מקושר כלשהו או לקישור המופיע באתר מקושר. אנו מספקים את הקישורים לנוחותך בלבד ואין להסיק מכך כי אנו מאמצים או נותנים חסות או אישור בדרך כלשהי לאתר מקושר או למוצרים או לשירותים המוצעים בו. ביקור באתר מקושר כלשהו הוא על אחריותך בלבד.

איננו אחראים להיבט כלשהו של אתר מקושר או לתכניו. באחריותך לחקור האם המוצרים או השירותים המוצעים על ידי אתר מקושר מתאימים לך.

 

שיפוי

שימושך באתר מהווה הסכמה מצדך לשפות אותנו בגין כל תביעה, טענה, פיצויים, חבות משפטית, עלויות או הוצאות (בין אם בדיני נזיקין ובין אם בדיני חוזים לרבות רשלנות) הנובעות או קשורות בדרך כלשהי לשימושך באתר.

 

מיאון אחריות

הוראות חוק מסוימות, כגון חוק הגנת הצרכן, התשמ''א – 1981, עשויות להעניק לך זכויות וסעדים בנוגע לאספקת טובין או שירותים שתקבל מאתנו דרך האתר שלא ניתן לבטלן, להגבילן או לשנותן (להלן: “זכויותיך החוקיות"). כל תנאי ואחריות המשתמעים ממנהג או מפסיקה או מהחוק למעט זכויותיך החוקיות אינם חלים עלינו.

למעט זכויותיך החוקיות ובנוגע לאתר:

 • כל החומרים באתר מסופקים לך ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע;

 • באופן מפורש אנו מציינים כי איננו נושאים באחריות כלשהי לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת;

 • איננו מתחייבים כי הפונקציות הכלולות בחומר כלשהו באתר או שהגישה שלך לאתר יהיו ללא שיבושים או ללא טעויות, שפגמים כלשהם יתוקנו או שהאתר או השרת שמאחסן ומשדר לך את החומרים נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים; ו-

איננו נושאים באחריות או מציגים מצג כלשהו בנוגע לגישתך, או לתוצאות של גישתך לאתר לרבות נכונותו, דיוקו, דייקנותו, שלמותו, מהימנותו וכו'.

במידה המותרת בחוק, לרבות כל פעולה או מחדל מצדנו, איננו אחראים לכל אובדן, נזק, עלויות או הוצאות בין אם ישירים ובין אם עקיפים, אגביים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים, שייגרם לך או לתביעות שיוגשו נגדך כתוצאה משימוש או גישה שלך לאתר או כתוצאה מאי-יכולת שלך להשתמש או לגשת לאתר.

אתה מאשר באופן מפורש שאין לנו שליטה על משתמשים ברשת האינטרנט ואיננו אחראים לנזק שנגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מגישתך לאתר.

 

הגבלת אחריות

במידה המותרת בחוק, האחריות שלנו להפרת התחייבות או תנאי משתמעים שלא ניתן לבטלם על ידי תנאי השימוש, מוגבלת, לבחירתנו, לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

במקרה של שירותים המסופקים או מוצעים על ידינו:

 • לספק את השירותים שוב; או

לשלם את העלות של אספקת השירותים שוב.

במקרה של טובין המסופקים או מוצעים על ידינו:

 • להחליף את הטובין או לספק טובין שווי ערך;

 • לתקן את הטובין;

 • לשלם את העלות של החלפת הטובין או רכישת טובין שווי ערך; או

לשלם את עלות תיקון הטובין.

 

פרטיות

בכך שאתה מסכים ומקבל את תנאי השימוש, אתה מסכים גם לתנאי "מדיניות הפרטיות של The Sticker Family”.

 

הפסקת חלות

תנאי השימוש בתוקף עד שיבוטלו על ידינו. ביטול תנאי השימוש יכול להיעשות על ידינו בכל עת ומבלי להודיע לך. במקרה של ביטול, כל ההגבלות שהוטלו עליך בתנאי השימוש והגבלות האחריות שפורטו בתנאי השימוש ימשיכו להיות בתוקף.

 

שונות

אנו מסתמכים על כך שאתה ממלא באופן רציף אחר תנאי השימוש. אם ייגרם לנו אובדן או נזק כלשהו או נצטרך לשאת בעלויות כלשהן שקשורים להפרה שלך של תנאי השימוש או חובה משפטית קשורה אחרת כלשהי, אתה מסכים לשפות אותנו בגין הפסדים, נזקים ועלויות אלה.

איננו טוענים טענה כלשהי לגבי כך שהמידע הוא הולם וניתן להורדה בכל האזורים, הארצות או תחומי השיפוט. ייתכן שגישה למידע הכלול באתר אינה חוקית לגבי אנשים מסוימים או בארצות מסוימות. אם אתה ניגש לאתר אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ואתה אחראי למלא אחר החוקים שחלים בתחום השיפוט שלך.

אם תנאי כלשהו מתנאי השימוש יימצא על ידי בית משפט לא תקף או לא אכיף, אי-תקפות או אי-אכיפות כאלה לא ישפיעו על שאר המסמך, שימשיך להיות בתוקף מלא.

כל הזכויות שלא הוענקו באופן מפורש בתנאי השימוש שמורות.

אם אנו לא נפעל ביחס להפרה של תנאי השימוש על ידך, אין הדבר מהווה ויתור על זכויותינו לפעול ביחס להפרות עתידיות או דומות על ידך של תנאי השימוש.

 

החוק החל

תנאי השימוש כפופים ויש לפרשם בהתאמה לחוקי מדינת קווינסלנד, אוסטרליה. אתה מסכים באופן בלתי חוזר וללא תנאי לקבל עליך את סמכות השיפוט הלא-בלעדית של בתי המשפט של קווינסלנד וערכאות הערעור שלהם כדי להכריע בכל סכסוך הנוגע לתנאי השימוש.

 

יצירת קשר אתנו

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, אנא צור אתנו קשר לכתובת הדוא"ל sales@thestickerfamily.co.il.

2009 כל הזכויות שמורות ל- The Sticker Family Pty בע”מ.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ב-29 באוקטובר 2018.

כתובת ה-IP שלך היא: 18.207.160.97