הצהרת פרטיות

 

The Sticker Family

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

The Sticker Family Pty Ltd ACN 137 451 239, חברת בת בקבוצת "ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ"  (להלן: “אנו", "שלנו" או "The Sticker Family”) מכירה ומעריכה את הצורך בהגנה על המידע האישי שלך. אנו מודעים למחויבויות שלנו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ואנו מבטיחים שנמלא אחר התחייבויותינו מכוח חוק זה.

בנוסף, אנו מכירים בכך שייתכן שיש לך חששות לגבי העובדה שאנו אוספים את פרטיך האישיים באמצעות האתר של The Sticker Family (להלן: “האתר") הממוקם בכתובת www.thestickerfamily.co.il ולגבי השימוש שאנו עשויים לעשות במידע הזה.

אנא שים לב שמדיניות הפרטיות הזו מהווה חלק מתנאי השימוש של The Sticker Family, שמוצגים בתחתית האתר שלנו.

מידע שאנו אוספים ממך

מדי פעם אנו עשויים לבקש ממך למסור מידע אישי כגון שמך, כתובתך, תאריך הלידה שלך, מספר הטלפון שלך או כתובת הדוא"ל שלך. עם זאת, בשום מצב לא נבקש ממך או נאסוף מידע כלשהו שעשוי לגלות את:

  • דעותיך או אמונותיך הפוליטיות, הפילוסופיות או הדתיות;

  • מצב בריאותך ומיניותך;

  • מוצאך הגזעי או האתני; או

הרשעותיך הפליליות.

כמו כן ייתכן שמדי פעם נערוך סקרים או מחקר שוק ונבקש ממך מידע אחר. סקרים אלה יספקו לנו מידע שמאפשר שיפור בסוגים ובאיכות של השירותים המוצעים לך, ובאופן שבו שירותים אלה מוצעים לך.

מידע אישי דרך האתר

מרבית האתרים המסחריים משתמשים ב-cookies שהן פיסות מידע שאתרים שולחים לדפדפן ומאוחסנות בכונן הקשיח של המחשב. הטכניקה של cookies הופכת את השימוש באתר לקל יותר בכך שהמידע על העדפותיך באתר מאוחסן. זה מאפשר לאתר להיות מותאם לך בביקוריך הבאים. ה- cookies לא מזהות אותך באופן אישי.

אם אתה מעדיף לא לקבל cookies, אתה יכול לשנות את הגדרות האבטחה בדפדפן שלך כדי לנטרל cookies או כדי להזהיר אותך כאשר נעשה שימוש ב- cookies. עם זאת, נטרול ה- cookies בדפדפן שלך עשוי לפגוע ביכולתך להשתמש בחלקים מהאתר.

באפשרותך לא למסור מידע אישי

מסירת מידע אישי לנו היא לחלוטין אופציונלית, ובכל מקום שבו מסירת מידע אישי היא אופציונלית, אנו נציין זאת באופן ברור. כשאתה מוסר לנו מידע אישי, אתה מסכים לכך שנאחסן את המידע, נשתמש בו ונחשוף אותו בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו.

מדי פעם אנו עשויים לקיים תחרויות או להציע לך הטבות נוספות ואנו עשויים לבקש ממך למסור לנו את פרטיך האישיים לצורך זה. מסירת מידע אישי זה היא לחלוטין אופציונלית. עם זאת, אם לא תמסור לנו את המידע האישי שלך לא נוכל ליצור אתך קשר או לתת לך גישה להטבות הנוספות.

אתה יכול לבחור להתנתק מההתקשרויות הנוספות האלה בכל עת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אלינו.

שימוש וחשיפה של מידע אישי

המידע האישי שלך, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, ישמש לשתי מטרות עיקריות:

  1. להבטיח את הפעולה התקינה של העסק והאתר The Sticker Family; ו-
     

לסייע לנו בשיווק, בתכנון, בפיתוח מוצרים ובדרישות מחקר.

אנו לא נשתמש או נחשוף (או נתיר להשתמש או לחשוף) מידע אישי שניתן להשתמש בו כדי לזהות אדם כלשהו בכל מצב למעט אלה המנויים להלן:

  • כדי להבטיח את הפעולה התקינה של העסק והאתר שלנו ביחס לאותו אדם (לדוגמה, כדי לוודא שאתה מסכים לתנאי השימוש או כדי לבקש את דעתך על התפקוד של העסק והאתר של The Sticker Family כדי לשפרו);

  • כדי לעדכן אותך על מבצעים ואירועים מיוחדים המוצעים ע"י כל חברה או מותג אשר פעילותם ובסיס הנתונים שלהם מתנהל בבית העסק של קבוצת "ליאור שרף שיווק והפצה";

  • כדי להימנע מסיכונים לבריאות ולבטיחות של אדם או של החברה בכללותה;

  • כאשר החוק מחייב אותנו או מסמיך אותנו לעשות זאת; או

כאשר נתת לנו את הסכמתך המפורשת למטרה מסוימת.

אנו לא נמכור, נפיץ, נשכיר, ניתן רישיון, נגלה, נשתף או נעביר את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו פרט לאלה המחויבים כלפינו בחוזה לשמור את המידע בסודיות.

תנאי שימוש

אנו ננקוט כל אמצעי סביר כדי להבטיח שכל המידע שנאסף ממך הוא מדויק, מעודכן, שלם ומאוחסן בסביבה בטוחה וכי הגישה אליו תיעשה רק על ידי אנשי הצוות המוסמכים שלנו.

אנו מסבים את תשומת לבך שלא ניתן לערוב ב-100% לביטחונו של מידע כלשהו שנמסר באמצעות האינטרנט. עם זאת, אנו נקדיש מאמצים להגן על המידע האישי כמיטב יכולתנו אך איננו יכולים לערוב לביטחונו של מידע כלשהו שאתה מוסר לנו, או מקבל מאתנו. מסירת המידע והחלפת המידע מתבצעת על אחריותך הבלעדית.

הסרה מרשימת תפוצה

כדי להסיר את כתובת הדוא"ל שלך מרשימת התפוצה שלנו, אנא שלח הודעת דוא"ל לכתובת sales@thestickerfamily.co.il והקלד "להסיר מרשימת תפוצה" בשורת הנושא של ההודעה.

גישה, תיקון ועדכון המידע שלך

יש לך זכות לגשת למידע שאתה מוסר לנו.

אם אתה מעוניין לגשת או לשנות מידע אישי כלשהו שמסרת לנו, אנא צור קשר עם אחראי הפרטיות שלנו בכתובת sales@thestickerfamily.co.il.

צור קשר

אם יש לך טענות או שאלות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור אתנו קשר בכתובת sales@thestickerfamily.co.il.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לתקן את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ומבלי להודיע לך. למידע נוסף על פרטיות, אנא פנה לאתר משרד המשפטים בכתובת http://www.justice.gov.il.

אנו מעריכים את זה שהקדשת מזמנך כדי לקרוא את מדיניות הפרטיות של The Sticker Family.

2009 כל הזכויות שמורות ל- The Sticker Family Pty בע"מ.

מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה ב-29 באוקטובר 2018.

 

כתובת ה-IP שלך היא: 18.207.160.97